Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce Stiahnuté: 742x | 02.10.2016

Žadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 300x | 02.10.2016

Stavebný úrad

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 322x | 02.10.2016

Správne poplatky - platné od 2. 1. 2015 Stiahnuté: 220x | 13.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 223x | 02.10.2016

Správne poplatky (2013) Stiahnuté: 170x | 13.04.2018

Žiadosť o identifikáciu stavby Stiahnuté: 304x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 193x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 205x | 02.10.2016

Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív, technologických zariadení stacionárnych zdrojov a ich využívania Stiahnuté: 212x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie Stiahnuté: 219x | 02.10.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 235x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 187x | 02.10.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 286x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 289x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studňa Stiahnuté: 186x | 02.10.2016

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 404x | 02.10.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 256x | 02.10.2016

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 362x | 02.10.2016

Žiadosť o povolenie RIP zariadenia Stiahnuté: 201x | 02.10.2016

Stránka