Navigácia

Obsah

VZN

2011

VZN o výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení – Dodatok č.1 Stiahnuté: 154x | 01.01.2011

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 195x | 01.01.2011

VZN o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole – Dodatok č. 2 Stiahnuté: 150x | 01.01.2011

VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 322x | 01.01.2011

VZN o zrušení obecnej polície Stiahnuté: 142x | 01.01.2011

2010

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení Stiahnuté: 165x | 01.01.2010

VZN o určení školského obvodu pre ZŠ s MŠ zriadenej obcou Stiahnuté: 166x | 01.01.2010

VZN o určení školského obvodu pre ZŠ s MŠ zriadenej obcou – Dodatok č.1 Stiahnuté: 179x | 01.01.2010

VZN o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 143x | 01.01.2010

2009

ÚPN-O Hrabušice – Dodatok č.2 Stiahnuté: 141x | 01.01.2009

VZN ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Stiahnuté: 132x | 01.01.2009

VZN o určení miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 174x | 01.01.2009

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 207x | 01.01.2009

2008

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 333x | 01.01.2008

VZN o určení výšky prostriedkov za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 202x | 01.01.2008

VZN ÚPN-O – Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 133x | 01.01.2008

VZN o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných vôd a jeho spoplatnení Stiahnuté: 153x | 01.01.2008

VZN o zmene názvu ulice Stiahnuté: 149x | 01.01.2008

2007

VZN o určení názvu novovzniknutej ulice v obci Stiahnuté: 284x | 01.01.2007

VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Stiahnuté: 176x | 01.01.2007

Stránka