Navigácia

Obsah

VZN

2015

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektro-odpadov z domácností na území obce Hrabušice Stiahnuté: 467x | 17.01.2020

VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Hrabušice zakázané Stiahnuté: 362x | 01.01.2015

VZN o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používanie na verejne prístupných miestach na území obce Hrabušice Stiahnuté: 227x | 01.01.2015

VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Hrabušice Stiahnuté: 191x | 01.01.2015

Dodatok č.2 k VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Hrabušice zo dňa 30. 1. 2009 Stiahnuté: 190x | 30.01.2009

2014

VZN o stanovení podmienok nájmu bytov nižšieho štandardu – Dodatok č. 1 Stiahnuté: 202x | 01.01.2014

VZN 2/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel – dodatok č. 1 Stiahnuté: 321x | 01.01.2014

VZN 2/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel Stiahnuté: 184x | 01.01.2014

2013

VZN o poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 314x | 01.01.2013

VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou - zrušené uznesením č. 629/6/2014 !!! Stiahnuté: 218x | 25.11.2019

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 257x | 01.01.2013

VZN o výške poplatku za stočné Stiahnuté: 372x | 01.01.2013

VZN o podmienkach držania psov v obci Stiahnuté: 185x | 01.01.2013

2012

VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 135x | 01.01.2012

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní KO Stiahnuté: 118x | 01.01.2012

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Stiahnuté: 247x | 01.01.2012

VZN o Zmenách a doplnku č. 3 ÚPN obce Stiahnuté: 150x | 01.01.2012

VZN o Zmenách a doplnku č. 4 ÚPN obce Stiahnuté: 138x | 01.01.2012

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Stiahnuté: 133x | 01.01.2012

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 224x | 01.01.2012

Stránka