Navigácia

Obsah

VZN

2019

VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody Stiahnuté: 5x | 11.04.2019

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 7x | 19.03.2019

VZN O zrušení VZN hospodárenie s majetkom obce Hrabušice Stiahnuté: 14x | 19.03.2019

VZN O zrušení VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hrabušice Stiahnuté: 9x | 19.03.2019

2017

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v krízovej situácii Stiahnuté: 3579x | 23.04.2018

Štatút komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku pri ObÚ Hrabušice Stiahnuté: 3754x | 23.04.2018

Štatút obce Hrabušice Stiahnuté: 188x | 23.04.2018

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 3584x | 23.04.2018

2016

VZN č.2 o referende Stiahnuté: 82x | 01.01.2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu Stiahnuté: 114x | 01.01.2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu Stiahnuté: 96x | 01.01.2016

Dodatok č. 4 k VZN Obce Hrabušice o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky v školskej Stiahnuté: 90x | 01.01.2016

Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice Stiahnuté: 84x | 01.01.2016

2015

Dodatok č.2 k VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Hrabušice zo dňa 30. 1. 2009 Stiahnuté: 78x | 30.01.2009

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektro-odpadov z domácností na území obce Hrabušice Stiahnuté: 204x | 01.01.2015

VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Hrabušice zakázané Stiahnuté: 153x | 01.01.2015

VZN o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používanie na verejne prístupných miestach na území obce Hrabušice Stiahnuté: 123x | 01.01.2015

VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Hrabušice Stiahnuté: 91x | 01.01.2015

2014

VZN o stanovení podmienok nájmu bytov nižšieho štandardu – Dodatok č. 1 Stiahnuté: 102x | 01.01.2014

VZN 2/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel – dodatok č. 1 Stiahnuté: 138x | 01.01.2014

Stránka