Navigácia

Obsah

VZN

2020

VZN určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice Stiahnuté: 22x | 01.06.2020

VZN za prenájom priestorov o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hrabušice a za nájom priestorov budov, zariadení a pozemkov vo vlastníctve obce. Stiahnuté: 100x | 07.01.2020

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice - Zrušené 19.2.2020 Stiahnuté: 125x | 04.06.2020

2019

VZN o poskytovaní dotácií - dodatok č. 1 (PDF) Stiahnuté: 82x | 05.09.2019

VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody Stiahnuté: 175x | 11.04.2019

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 130x | 19.03.2019

VZN O zrušení VZN hospodárenie s majetkom obce Hrabušice Stiahnuté: 117x | 19.03.2019

VZN O zrušení VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hrabušice Stiahnuté: 116x | 19.03.2019

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach zriadených obcou Hrabušice Stiahnuté: 107x | 21.08.2019

2017

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v krízovej situácii Stiahnuté: 7383x | 23.04.2018

Štatút komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku pri ObÚ Hrabušice Stiahnuté: 7919x | 23.04.2018

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 7294x | 23.04.2018

Štatút obce Hrabušice Stiahnuté: 314x | 23.04.2018

2016

VZN č.2 o referende Stiahnuté: 242x | 01.01.2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu Stiahnuté: 295x | 01.01.2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu Stiahnuté: 193x | 01.01.2016

Dodatok č. 4 k VZN Obce Hrabušice o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky v školskej Stiahnuté: 193x | 01.01.2016

Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice Stiahnuté: 204x | 01.01.2016

2015

Dodatok č.2 k VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Hrabušice zo dňa 30. 1. 2009 Stiahnuté: 163x | 30.01.2009

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektro-odpadov z domácností na území obce Hrabušice Stiahnuté: 437x | 17.01.2020

Stránka