Navigácia

Obsah

VZN

2020

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice Stiahnuté: 36x | 07.01.2020

VZN za prenájom priestorov o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hrabušice a za nájom priestorov budov, zariadení a pozemkov vo vlastníctve obce. Stiahnuté: 60x | 07.01.2020

2019

VZN o poskytovaní dotácií - dodatok č. 1 (PDF) Stiahnuté: 63x | 05.09.2019

VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody Stiahnuté: 147x | 11.04.2019

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 110x | 19.03.2019

VZN O zrušení VZN hospodárenie s majetkom obce Hrabušice Stiahnuté: 98x | 19.03.2019

VZN O zrušení VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hrabušice Stiahnuté: 98x | 19.03.2019

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach zriadených obcou Hrabušice Stiahnuté: 79x | 21.08.2019

2017

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v krízovej situácii Stiahnuté: 7251x | 23.04.2018

Štatút komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku pri ObÚ Hrabušice Stiahnuté: 7714x | 23.04.2018

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 7172x | 23.04.2018

Štatút obce Hrabušice Stiahnuté: 292x | 23.04.2018

2016

VZN č.2 o referende Stiahnuté: 223x | 01.01.2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu Stiahnuté: 277x | 01.01.2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu Stiahnuté: 175x | 01.01.2016

Dodatok č. 4 k VZN Obce Hrabušice o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky v školskej Stiahnuté: 172x | 01.01.2016

Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice Stiahnuté: 174x | 01.01.2016

2015

Dodatok č.2 k VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Hrabušice zo dňa 30. 1. 2009 Stiahnuté: 144x | 30.01.2009

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektro-odpadov z domácností na území obce Hrabušice Stiahnuté: 407x | 17.01.2020

VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Hrabušice zakázané Stiahnuté: 325x | 01.01.2015

Stránka