Navigácia

Obsah

VZN

2017

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v krízovej situácii Stiahnuté: 428x | 23.04.2018

Štatút komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku pri ObÚ Hrabušice Stiahnuté: 547x | 23.04.2018

Štatút obce Hrabušice Stiahnuté: 61x | 23.04.2018

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 484x | 23.04.2018

2016

VZN č.2 o referende Stiahnuté: 51x | 01.01.2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu Stiahnuté: 58x | 01.01.2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu Stiahnuté: 71x | 01.01.2016

Dodatok č. 4 k VZN Obce Hrabušice o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky v školskej Stiahnuté: 57x | 01.01.2016

Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice Stiahnuté: 53x | 01.01.2016

2015

Dodatok č.2 k VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Hrabušice zo dňa 30. 1. 2009 Stiahnuté: 50x | 30.01.2009

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektro-odpadov z domácností na území obce Hrabušice Stiahnuté: 152x | 01.01.2015

VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Hrabušice zakázané Stiahnuté: 89x | 01.01.2015

VZN o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používanie na verejne prístupných miestach na území obce Hrabušice Stiahnuté: 90x | 01.01.2015

VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Hrabušice Stiahnuté: 59x | 01.01.2015

2014

VZN o stanovení podmienok nájmu bytov nižšieho štandardu – Dodatok č. 1 Stiahnuté: 49x | 01.01.2014

VZN 2/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel – dodatok č. 1 Stiahnuté: 83x | 01.01.2014

VZN 2/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel Stiahnuté: 54x | 01.01.2014

2013

VZN o poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 75x | 01.01.2013

VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Stiahnuté: 88x | 01.01.2013

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 64x | 01.01.2013

Stránka