Hrabušice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 1

Základná škola s materskou školou, Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice

Pozícia: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie   
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 18. 10. 2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických
a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola s materskou školou, Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice
Kontakt:
mail: riaditel.zshrabusice@gmail.com
telefón: 0905 279 821, 0911 158 708, 053 4490300
Vzdelanie:
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v
zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019 o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
- ovládanie štátneho jazyka
- osobnostné predpoklady: kladný vzťah k deťom, empatia, tvorivosť,
komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci a
kultivované vystupovanie, samostatnosť, lojálnosť, schopnosť spolupracovať
v tíme
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie na pozíciu, telefónny kontakt, e-mail,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pracovný pomer na dobu:
určitú – zástup počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky
Platové podmienky:
v zmysle Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte
najneskôr do 13. 10. 2021 do 09:00 hod na adresu:
ZŠ s MŠ Hrabušice, Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice,
na obálku uveďte: „Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie – neotvárať“ alebo
mailom na adresu: riaditel.zshrabusice@gmail.com.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do
ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci
predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 14. 10. 2021 v čase od 08:00 hod v budove
ZŠ s MŠ a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.
V Hrabušiciach dňa 06. 10. 2021
PaedDr. Alena Rerková
riaditeľka školy

Dátum vloženia: 7. 10. 2021 18:50
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2021 20:37
Autor: Správca Webu