Obec Hrabušice
Hrabušice

VZN

2023

VZN č. 2/2023 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Hrabušice

Cintorín-VZN č.2-2023 PP (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,05 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 3. 4. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o podmienkach chovu a držania zvierat na území obce hrabušice.

VZN 3-2023 o chove zvierat v obci Hrabušice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,65 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 10. 5. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice č.4/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

SKM_C250i23040410250.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 616,79 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 13. 6. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice č.5/2023 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území Obce Hrabušice.

VZN_5_obce Hrabušice -stočne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,81 kB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 13. 6. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce hrabušice č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o odpadoch 8-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,39 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 15. 12. 2023

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrabušice č. 4/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom vydajníka vody.

Výdajník vody - Dodatok č. 1 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 683,14 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 15. 12. 2023

Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2023 o zákaze používania zábavnej pyrotechniky

VZN č.9- 2023_zakaz_pyrotechniky_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 596,66 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 15. 12. 2023

Dodatok číslo 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrabušice o miestnych daniach

dodatok 3_dan-ubytovanie (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 657,1 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 15. 12. 2023

2022

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrabušice o miestnych daniach

SKM_C250i22122114082.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,02 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 18. 1. 2023

Dodatok číslo 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrabušice č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok 1 KO a DSO - (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,41 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 23. 1. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o zrušení VZN o ustanovaní činnosti, ktorých vykonávanie je na území obce Hrabušice zakázané.

SKM_C250i22122114081.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,68 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 18. 1. 2023

VZN Obce Hrabušice č.4/2022 Príspevky ZZ detí, žiakov na čiastočnú úhradu v školách a ŠT Hrabušice

VZN č.4_2022, Príspevok ZZ na úhradu výdavkov v školách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,96 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 12. 10. 2022

VZN Obce Hrabušice č.3/2022 Záväzná časť UPD, ÚP Obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1

VZN č.3_2022, ÚPD, Úzmený plán, Zmeny a doplnky č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,09 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 12. 10. 2022

VZN Obce Hrabušice č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2_2022 výška dotácie prevádzka, mzdy na dieťa MŠ, ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,93 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 12. 10. 2022

VZN Obce Hrabušice č.1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1_2022 o poskytovaní sociál služieb a úhradách za poskytované sociál služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,16 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 12. 10. 2022

Dodatok č.1 ktorým sa doĺňa VZN č.4_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Hrabušice

Dodatok č.1 ktorým sa doĺňa VZN č.4_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Hrabušice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,34 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 17. 1. 2022

2021

VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

SKM_C250i21012011280.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,46 kB
Stiahnuté: 304×
Vložené: 23. 3. 2021

VZN obce Hrabušice č.2/2021 výška dotácie na prevádzku, mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice

VZN dotácia MŠ ŠZ SZUČ č.2 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,43 kB
Stiahnuté: 294×
Vložené: 23. 3. 2021

VZN č.3/2021 o príspevkoch od zákonných zástupcov, dospelých v školách, školských zariadeniach

VZN č.3_2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na úhradu výdavkov v školách, školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,37 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 11. 7. 2021

2020

VZN č 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabušice

SKMBT_C28020081810570.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,16 MB
Stiahnuté: 564×
Vložené: 18. 8. 2020

2019

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach zriadených obcou Hrabušice

vzn správne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,04 kB
Stiahnuté: 383×
Vložené: 21. 8. 2019

VZN O zrušení VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hrabušice

VZN č. 3-2019[407].pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,6 kB
Stiahnuté: 369×
Vložené: 19. 3. 2019

VZN O zrušení VZN hospodárenie s majetkom obce Hrabušice

VZN č. 2-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,31 kB
Stiahnuté: 348×
Vložené: 19. 3. 2019

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,02 kB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 19. 3. 2019

VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody

Vydajnik-VZN[612].pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,94 kB
Stiahnuté: 575×
Vložené: 11. 4. 2019

VZN o poskytovaní dotácií - dodatok č. 1 (PDF)

VZN o poskytovaní dotácií dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,68 kB
Stiahnuté: 328×
Vložené: 5. 9. 2019

2018

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrabušice o miestnych daniach

SKM_C250i20101214130.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,93 kB
Stiahnuté: 394×
Vložené: 13. 10. 2020

2017

Štatút obce Hrabušice

statut-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,7 kB
Stiahnuté: 791×
Vložené: 23. 4. 2018

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v krízovej situácii

plan-nudzoveho-zasobovania-pitnou-vodou-krizova-situacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Stiahnuté: 8,537×
Vložené: 23. 4. 2018

Štatút komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku pri ObÚ Hrabušice

statut-komisie-verejneho-poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,16 kB
Stiahnuté: 9,536×
Vložené: 23. 4. 2018

VZN č.1/2017

SKMBT_C28017082811330.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,7 kB
Stiahnuté: 7,964×
Vložené: 23. 4. 2018

2016

VZN č.2 o referende

vzn-2-o-referende.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 104 kB
Stiahnuté: 841×
Vložené: 1. 1. 2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu

2016-01-vzn-najomne-byty.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,58 kB
Stiahnuté: 1,077×
Vložené: 1. 1. 2016

1/2016 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu

2016-01-vzn-najomne-byty.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,58 kB
Stiahnuté: 451×
Vložené: 1. 1. 2016

Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice

dodatok-2-vzn-dotacie-mzdy-skoly.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,68 kB
Stiahnuté: 449×
Vložené: 1. 1. 2016

2015

VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Hrabušice zakázané

vzn-zakazane-cinnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,29 kB
Stiahnuté: 579×
Vložené: 1. 1. 2015

VZN o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používanie na verejne prístupných miestach na území obce Hrabušice

vzn-zakaz-predaja-alkoholickych-napojov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,56 kB
Stiahnuté: 571×
Vložené: 1. 1. 2015

VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Hrabušice

vzn-vylepovanie-volebnych-plagatov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,12 kB
Stiahnuté: 338×
Vložené: 1. 1. 2015

2014

VZN o stanovení podmienok nájmu bytov nižšieho štandardu – Dodatok č. 1

vzn-byty-nizsieho-standardu-dodatok-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,39 kB
Stiahnuté: 435×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN 2/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel – dodatok č. 1

vzn-2013-02-parkovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,67 kB
Stiahnuté: 773×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN 2/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

vzn-2013-02-dodatok-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,07 kB
Stiahnuté: 395×
Vložené: 1. 1. 2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice o miestnych daniach 2014

vzn-miestne-dane 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,81 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 30. 3. 2023

2013

VZN o poplatku za komunálny odpad

vzn-o-poplatkoch-tko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,83 kB
Stiahnuté: 731×
Vložené: 1. 1. 2013

VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou - zrušené uznesením č. 629/6/2014 !!!

vzn-o-uhradach-za-sluzby-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,97 kB
Stiahnuté: 444×
Vložené: 25. 11. 2019

VZN o miestnych daniach

vzn-o-miestnych-daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,7 kB
Stiahnuté: 725×
Vložené: 1. 1. 2013

VZN o výške poplatku za stočné

vzn-o-polatku-za-stocne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,82 kB
Stiahnuté: 1,025×
Vložené: 1. 1. 2013

VZN o podmienkach držania psov v obci

vzn-o-podmienkach-drzania-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,01 kB
Stiahnuté: 426×
Vložené: 1. 1. 2013

2012

VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce

vzn-o-zasadach-predaja-nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,81 MB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní KO

vzn-o-zbere-preprave-zneskodnovani-tko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

vzn-o-podmienkach-poskytovania-dotacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,82 kB
Stiahnuté: 478×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o Zmenách a doplnku č. 3 ÚPN obce

vzn-zmeny-doplnky-upn-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,55 kB
Stiahnuté: 324×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o Zmenách a doplnku č. 4 ÚPN obce

vzn-zmeny-doplnky-upn-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,13 kB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území obce

vzn-dotacie-mzdy-skoly-dodatok-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 925,29 kB
Stiahnuté: 339×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o miestnych daniach

vzn-o-miestnyh-daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,17 kB
Stiahnuté: 506×
Vložené: 1. 1. 2012

2011

VZN o výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení – Dodatok č.1

vzn-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 743,06 kB
Stiahnuté: 338×
Vložené: 1. 1. 2011

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-o-miestnom-poplatku-za-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,51 kB
Stiahnuté: 505×
Vložené: 1. 1. 2011

VZN o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole – Dodatok č. 2

vzn-o-urceni-vysky-prispevkov-za-pobyt-dietata-v-ms-dodatok-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,55 kB
Stiahnuté: 348×
Vložené: 1. 1. 2011

VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce

vzn-o-zasadach-predaja-nehnutelnosti1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Stiahnuté: 1,066×
Vložené: 1. 1. 2011

VZN o zrušení obecnej polície

vzn-o-zruseni-obecnej-policie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,96 kB
Stiahnuté: 387×
Vložené: 1. 1. 2011

2010

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení

vzn-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevadzku-skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 654,21 kB
Stiahnuté: 375×
Vložené: 1. 1. 2010

VZN o určení školského obvodu pre ZŠ s MŠ zriadenej obcou

vzn-o-urceni-skolskeho-obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,13 kB
Stiahnuté: 416×
Vložené: 1. 1. 2010

VZN o určení školského obvodu pre ZŠ s MŠ zriadenej obcou – Dodatok č.1

vzn-o-urceni-skolskeho-obvodu-dodatok-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,81 kB
Stiahnuté: 378×
Vložené: 1. 1. 2010

VZN o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ

vzn-o-urceni-vysky-priskevkov-dietata-za-pobyt-v-ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,63 kB
Stiahnuté: 302×
Vložené: 1. 1. 2010

2009

ÚPN-O Hrabušice – Dodatok č.2

vzn-zmeny-a-doplnky-upn-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,72 kB
Stiahnuté: 343×
Vložené: 1. 1. 2009

VZN ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce

vzn-vymedzenie-miesta-volebne-plagaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,51 kB
Stiahnuté: 303×
Vložené: 1. 1. 2009

VZN o určení miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn-o-urceni-miesta-zapisu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 658,69 kB
Stiahnuté: 350×
Vložené: 1. 1. 2009

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

vzn-dane-poplatky-ko-stavebny-odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,61 kB
Stiahnuté: 653×
Vložené: 1. 1. 2009

2008

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady na území obce

vzn-miestne-dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,27 kB
Stiahnuté: 630×
Vložené: 1. 1. 2008

VZN o určení výšky prostriedkov za pobyt dieťaťa v MŠ

vzn-prispevky-skola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Stiahnuté: 459×
Vložené: 1. 1. 2008

VZN ÚPN-O – Zmeny a doplnky č.1

vzn-zmeny-doplnky-upn-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,31 kB
Stiahnuté: 311×
Vložené: 1. 1. 2008

VZN o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných vôd a jeho spoplatnení

vzn-vypustanie-vod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,18 kB
Stiahnuté: 362×
Vložené: 1. 1. 2008

VZN o zmene názvu ulice

vzn-nazov-ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,64 kB
Stiahnuté: 350×
Vložené: 1. 1. 2008

2007

VZN o určení názvu novovzniknutej ulice v obci

vzn-urcenie-nazvu-novovzniknutej-ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,96 kB
Stiahnuté: 781×
Vložené: 1. 1. 2007

VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou

vzn-uhrady-za-sluzby-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,34 kB
Stiahnuté: 382×
Vložené: 1. 1. 2007

VZN o poskytovaní dotácií

vzn-poskytovanie-dotacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,71 kB
Stiahnuté: 391×
Vložené: 1. 1. 2007

2006

VZN o obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

vzn-predaj-alkoholickych-napojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,03 kB
Stiahnuté: 465×
Vložené: 1. 1. 2006

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce

vzn-zavazna-cast-upn-o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,05 kB
Stiahnuté: 431×
Vložené: 1. 1. 2006

Dodatok o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce

vzn-zasady-predaja-majetku-obce-dodatok-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,73 kB
Stiahnuté: 325×
Vložené: 1. 1. 2006

VZN o povoľovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

vzn-cas-predaja-v-prevadzkach-sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Stiahnuté: 342×
Vložené: 1. 1. 2006

VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce

vzn-zasady-predaja-majetku-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,88 kB
Stiahnuté: 550×
Vložené: 1. 1. 2006

2005

Dodatok o obecnej polícii

vzn-obecna-policia-dodatok-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,95 kB
Stiahnuté: 337×
Vložené: 1. 1. 2005

VZN o obecnej polícií

vzn-obecna-policia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,8 kB
Stiahnuté: 571×
Vložené: 1. 1. 2005

2004

VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané

vzn-zakazane-cinnosti-v-obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,36 kB
Stiahnuté: 359×
Vložené: 1. 1. 2004

VZN o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

vzn-spolocny-skolsky-obvod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,02 kB
Stiahnuté: 380×
Vložené: 1. 1. 2004

VZN o podmienkach držania psov v obci

vzn-pdomienky-drzania-psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,14 kB
Stiahnuté: 403×
Vložené: 1. 1. 2004

VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby

vzn-priloha-platba-socialne-sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,48 kB
Stiahnuté: 299×
Vložené: 1. 1. 2004

2003

VZN o úhrade za použitie majetku obce zabudovanom na území Obce Hrabušice v Národnom parku – Slovenský raj

vzn-o-uhrade-za-puzitie-majetku-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Stiahnuté: 330×
Vložené: 1. 1. 2003

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO

vzn-o-zbere-preprave-a-zneskodnovani-ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 291×
Vložené: 1. 1. 2003
Zobrazené 1-20 z 102

Obec

Kalendár zvozu odpadu 2023

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30 31
1 2
3
4
5
6 7 8 9
10
11 12 13 14
15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25 26 27
28
29 30

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Projekty EÚ

Krásna príroda v Slovenskom raji