Navigácia

Obsah

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach, na základe paragrafu 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce
Hrabušice tento štatút obce Hrabušice