Navigácia

Obsah

Fakty o obci Hrabušice

Základné údaje


HrabusiceKraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Poloha: 48° 58′ s. š. | 20° 24 ‘ v. d.
Nadmorská výška: 548 m n. m.
Rozloha: 40,9 km2
Počet obyvateľov: 2453 (k 15. 8. 2014)
Prvá písomná zmienka: 1279
Štatistická územná jednotka: 526592
EČV: SN
PSČ: 053 15
Telefónna predvoľba: 053

Obec Hrabušice je samostatným samosprávnym územným celkom a združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce, jej majetku a uskutočňuje záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce, verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Orgánmi obce Hrabušice v zmysle citovaného zákona sú:

obecné zastupiteľstvo
starostka
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce vo volebnom období 2006 -2010 zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

obecná rada obce Hrabušice
komisie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice zriadilo aj poriadkový útvar Obecnú políciu obce Hrabušice.

Starosta obce je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje v celom rozsahu právomocí zástupca starostu. Zástupcu starostu volí na návrh starostu z poslancov obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu je po celé svoje funkčné obdobie členom obecnej rady.

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad. Je zložený zo zamestnancov obce a zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Členstvo

Obec Hrabušice je členom ZMOS, ZMO Spiša, Asocioácie horských sídiel Slovenska, Združenia obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever

Polohopis

Obec sa nachádza v západnej časti Hornádskej kotliny a na severných svahoch Slovenského raja.

Ulice

Hlavná, Obchodná, Partizánska, Nová, ul. Slovenského raja, Gaštanová, Bernoláková, Lúčna, Zelená, Hviezdoslavova, Letná, Zimná, Jarná, Tomášovská, Makovického

Vodné toky

Hrabušický potok (hov. Vydrničanka)